april 13, 2024

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Hoe beïnvloedt Europese klokkenluider het Nederlandse recht? | Klein

[author: Jasper Hoffstedde]*

Europees Commando voor de bescherming van personen die schendingen van het EU-recht melden (“”Klokkenluider Bestelling“) Stelt de minimale kwaliteit in Om mensen te beschermen die EU-schendingen melden.

Op 1 juni 2021 is het wetsvoorstel tot omzetting (of handhaving) van het Klokkenluidersbesluit in nationaal recht ingediend bij de Tweede Kamer. EU, te voldoen. Maar deze datum behoudt zijn relevantie omdat Europese bevelen direct rechtsgevolg hebben als lidstaten ze niet tijdig en naar behoren uitvoeren.

Klokkenluidersregeling: wat valt op?

De Klokkenluidersrichtlijn heeft een bredere toepassing dan de Wet Huis voor Klokkenluiders (Klokkenluiderswet); Op grond van het bevel worden niet alleen werknemers en ambtenaren beschermd, maar iedereen die “in een werkgerelateerde omgeving” aan de informatie komt. Denk aan oud-medewerkers, sollicitanten of coaches, vrijwilligers, partners en zelfstandigen.

Maar het materiële toepassingsgebied van de Klokkenluidersrichtlijn kent enkele beperkingen; Moet nog steeds de EU-wetgeving schenden. De EU moedigt haar lidstaten aan om het toepassingsgebied van deze toepassing uit te breiden bij de uitvoering van hun nationale wetgeving. Voorlopig zijn er geen plannen om dit in Nederland te doen.

Op grond van de Klokkenluidersregeling is het niet langer verplicht om een ​​misstand eerst ter plaatse te melden. Hoewel deze (front) interne melding nog steeds een voorkeursoptie is, kan Klokkenluider zijn melding ook doen via een extern kanaal en dit anoniem doen. De gemelde persoon moet de melding binnen zeven dagen goedkeuren.

Indien niet binnen drie maanden na een interne en/of externe verklaring passende actie wordt ondernomen, bestaat de mogelijkheid tot openbaarmaking. Indien er sprake is van een bedreiging of aantasting van het algemeen belang, of indien externe uitlatingen realistisch gezien niet mogelijk zijn, kan een dergelijke openbaarmaking onverwijld plaatsvinden. Ten slotte moet de werkgever bewijzen dat er sprake is van een omkering van de bewijslast, d.w.z. geen schending van het EU-recht.

READ  Kan het weer volgende week verbeteren?

Een werkgever mag niet reageren of bedreigingen of pogingen tot represailles uiten als iemand een verklaring aflegt of openbaar maakt en dit terecht heeft gedaan. Voorbeelden van represailles zijn onder meer intimidatie, schorsing of ontslag, negatieve beoordelingen of referenties en beëindiging van de arbeidsovereenkomst of niet-voortzetting van de uitzendovereenkomst. In het geval van represailles krijgt een werkgever te maken met sancties en ontvangt de klager een volledige schadevergoeding.

Al met al zullen klokkenluiders vanaf 17 december 2021 meer bescherming genieten, in ieder geval als het gaat om het melden van schendingen van de EU-wetgeving.

De klok tikt constant door

Of de implementatiedeadline nu wel of niet wordt gehaald, het directe effect van deze nieuwe Europese norm is dat een groot deel van het bedrijfsleven met nieuwe verplichtingen te maken krijgt. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers moeten vanaf 17 december 2021 voldoen aan de Klokkenluidersregeling. Bedrijven met 50 tot 250 werknemers hebben twee jaar de tijd om te voldoen of een kortere termijn als de Nederlandse wetgever wordt gevormd. Verder is de Klokkenluidersregeling onverkort van toepassing op alle financiële instellingen, burgerluchtvaart, scheepvaart, havenstaatregulering en olie- en gasmaatschappijen op zee, ongeacht het aantal betrokken medewerkers.

Bedrijven moeten hun interne (parallelle) klokkenluidersplannen goed onder de loep nemen en voor de deadline implementeren of bijsturen. Als een onderneming een ondernemingsraad heeft, moet het plan tijdig ter goedkeuring worden voorgelegd.

*Jasper Hofstead Een medewerker van CLINT is klein in Amsterdam.