december 3, 2023

De Nieuwe Loosduinse Krant

Wij zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Prinsjesdag 2023: Impact van belastingvoorstellen op multinationale ondernemingen

Het ministerie van Financiën heeft op 20 september 2022 de begroting 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De conceptbelastingvoorstellen vanaf 2023 maken deel uit van de begroting en worden de komende maanden door het parlement en de Eerste Kamer besproken.

Indien aangenomen, zullen de belastingvoorstellen naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treden. Er zijn ook voorstellen aangekondigd die op 1 januari 2024 of later in werking zouden treden.

Per 1 januari 2023 gaat het lagere vennootschapsbelastingtarief van 15% omhoog naar 19%. Verder gaat de onderste schijf van het vennootschapsbelastingtarief van 19% (per 2023) terug van € 395.000 ($ 394.000) naar € 200.000. Deze wijzigingen gaan gepaard met tariefwijzigingen in de personenbelasting en zijn vooral bedoeld om het effectieve belastingtarief van zelfstandigen dichter bij dat van werkenden te brengen.

Uitbreiding vrijstellingen loonheffingen en beperking 30%-regeling

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2023 werkgerelateerde reiskosten van werknemers belastingvrij vergoeden tot € 0,21 per kilometer, tegen € 0,19 per kilometer in 2022. Het kabinet heeft aangekondigd deze belastingvrijstelling verder te verhogen naar € 0,22 per kilometer in 2024.

Verder heeft het kabinet voorgesteld de generieke vrijstelling in de werkkostenregeling voor de eerste € 400.000 aan loonsom uit te breiden van 1,7% naar 1,92%. Hoewel de wijziging vooral gericht is op het midden- en kleinbedrijf, is de uitbreiding generiek van aard en geldt voor alle werkgevers.

Ten slotte stelt de Nederlandse regering voor om de 30%-regeling te beperken, die werkgevers toestaat om 30% van het loon dat wordt betaald aan een naar Nederland gedetacheerde expat vrij van Nederlandse loonbelasting te betalen als een veronderstelde vergoeding van kosten die de expatriate werknemer heeft gemaakt om naar Nederland te verhuizen. , en woonachtig in, Nederland. Voor 30%-regelingen die per 1 januari 2023 of later ingaan, wordt het bedrag dat onder de 30% belastingvrijstelling valt gemaximeerd op € 216.000 per jaar, wat samenvalt met het maximale overheidsloon. Voor 30%-regelingen die in werking zijn getreden op of voor het laatste loonbelastingtijdvak van 2022, gaat dit plafond in per 1 januari 2026.

READ  Nederlandse rechtbank veroordeelt Britten voor 'vulgair' vliegtuiggevecht

De concept-belastingvoorstellen vanaf 2023 bevatten ook enkele milieubelastingvoorstellen. Bijvoorbeeld de CO2 heffing voor industrie zal een hogere reductiefactor hebben, waardoor industriële bedrijven de CO . moeten betalen2 heffing voor de industrie eerder dan anders het geval zou zijn geweest. Deze wijziging is bedoeld om bedrijven in de industriële sector te stimuleren hun CO .-uitstoot te verminderen2 uitstoot sneller dan ze zijn.

Om belastingbetalers in staat te stellen hun CO .-uitstoot verder te verminderen2 uitstoot verhoogt de Nederlandse overheid het budget voor het milieu-investeringskrediet (MIA) met € 50 miljoen per jaar en het budget voor het energiebesparende investeringskrediet (EIA) met € 100 miljoen per jaar.

Tot slot heeft het kabinet voorgesteld om het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-hoofdwoningen en niet-woningen per 1 januari 2023 te verhogen van 8% naar 10,4%.

Er zijn twee relevante toekomstige wijzigingen aangekondigd.

Ten eerste kondigde de Nederlandse regering het voornemen aan om in 2023 met een wetsvoorstel te komen dat een van de Nederlandse fondsvehikels, de fiscale beleggingsinstelling (FBI), per 1 januari 2024 zou verbieden om direct onroerend goed in eigendom te hebben. Vanwege de complexiteit van de wetgeving en de noodzaak om de noodzaak van vrijstelling van overdrachtsbelasting voor gedwongen herstructureringen te herzien, kon dit wetsvoorstel niet in 2022 worden gepubliceerd.

Ten tweede heeft de Nederlandse regering aangekondigd voornemens te zijn de belastingwetgeving te herzien en bepaalde belastingfaciliteiten die niet worden gebruikt zoals bedoeld, inefficiënt of ineffectief zijn, af te schaffen. Met deze herziening wil het kabinet structureel 550 miljoen euro ophalen. Het is daarom aannemelijk dat deze toetsing in 2023 en 2024 zal resulteren in wetsvoorstellen.

READ  Vrouwen in de 40+ Dual Dutch Club verzamelen schakels over het touw: NPR